Co należy rozumieć przez zarządzanie nieruchomościami?

Home  /   Co należy rozumieć przez zarządzanie nieruchomościami?
Co należy rozumieć przez zarządzanie nieruchomościami?

Zarządzanie nieruchomościami to nic innego, jak profesjonalna obsługa danej nieruchomości. Przez profesjonalną obsługę nieruchomości należy zaliczyć w szczególności dokonywanie prac technicznych i konserwatorskich, przyjmowaniu i wyprowadzaniu najemców, realizowaniu podjętej strategii działania, utrzymywaniu obowiązkowej dokumentacji, dostarczaniu usług o charakterze doradczym, prowadzeniu badań rynku, formułowaniu nowych celów, jak również sporządzaniu sprawozdania z wykonania budżetu. 

Na czym polega różnica między umową o zarządzanie nieruchomością, a umową o zarządzanie nieruchomością wspólną?

Otóż umowy o zarządzanie nieruchomościami regulują stosunki prawne między właścicielem, a zarządcą. Z kolei umowy o zarządzanie nieruchomościami wspólnymi regulują stosunki między wspólnotą mieszkaniową, a zarządcą. Jeżeli chodzi o pierwszy typ umowy to należy tutaj zaznaczyć, iż wyróżnia się jej trzy podstawowe typy, do których należy zaliczyć: typ podstawowy, typ wynikowy oraz typ inwestycyjny. Typ podstawowy należy rozumieć, jako zakres obowiązków oraz wysokość wynagrodzenia dla zarządcy. Typ wynikowy określa to, że do zarządcy, który działa w imieniu właściciela trafią wszystkie dochody z nieruchomości, z których zarządca reprezentujący właściciela reguluje wszystkie wydatki. Natomiast typ inwestycyjny określa, iż zarządca uprawniony jest do pobierania i zachowania wszystkich dochodów. Z kolei, jeżeli chodzi o umowę o zarządzanie nieruchomością wspólną to w tym przypadku umowa taka powinna mieć bardzo szczególny charakter, ponieważ w przypadku różnic zdań będzie ona podstawowym dokumentem rozstrzygającym spór. Umowa ta powinna również określać wysokość wynagrodzenia, jak również zakres obowiązków zarządu, jak w umowie poprzedniej. Wynagrodzenie zarządcy wspólnoty mieszkaniowej wchodzi w skład kosztów zarządu nieruchomością wspólną. Obydwie umowy muszą zostać zawarte na piśmie pod rygorem nieważności. Zawarcie tych umów powinno zostać poprzedzone w szczególności: stanem faktycznym i prawnym nieruchomości, jak również ustaleniem oczekiwań właściciela, bądź wspólnoty mieszkaniowej oraz zarządcy. 

Jaka jest forma prawna zarządcy?

 Zarządzanie nieruchomościami nie jest wcale taką prostą sprawą, jak mogłoby się wydawać, w związku z tym, aby wszystko odbywało się w sposób odpowiedni potrzebny jest zarządca. Zarządcą może zostać zarówno osoba prowadząca działalność gospodarczą, osoba fizyczna nie prowadząca takiej działalności, jak również spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, a nawet w niektórych przypadkach spółka akcyjna. Osoba fizyczna, która chce wykonywać taką funkcję musi posiadać odpowiednią licencję, natomiast nie dotyczy do przedsiębiorców. Licencję taką nadaje się osobie, która: posiada pełną zdolność do czynności prawnych, nie jest karana, posiada wykształcenie wyższe, ukończyła studia podyplomowe w zakresie związanym z zarządzaniem nieruchomościami, jak również odbyła praktykę związaną z tym zawodem. Tytuł zawodowy “zarządca nieruchomości” podlega ochronie. 

Polecamy uwadze:

Jaka jest różnica między zarządem, a zarządcą w spółdzielni mieszkaniowej?

Zarządzanie nieruchomościami może być podjęte zarówno ze strony zarządu, jak i ze strony zarządcy. Otóż między tymi dwoma podmiotami występują znaczące różnice, do których należy zaliczyć ilość członków, jak również kwestię odpowiedzialności prawnej. Bowiem zarząd może być jedno, bądź wieloosobowy, z kolei zarządca może być tylko jeden. Zarząd spółdzielni jest również zobowiązany do przestrzegania prawa i do odpowiedniego sposobu zarządzania nieruchomością. Członkami zarządu w spółdzielni mieszkaniowej mogą zostać: członkowie spółdzielni, osoby niebędące członkami spółdzielni, jak również osoby wskazane przez członków będące osobami prawnymi. Członków zarządu odwołuje i zawiesza ich w pełnieniu funkcji rada nadzorcza albo walne zgromadzenie. Aczkolwiek należy pamiętać, iż rada nadzorcza ma prawo zawiesić członka spółdzielni przez walne zgromadzenie, tylko wtedy, gdy działania takiego członka naruszają postanowienia statutu, bądź prawo. W przypadku, gdy powołany został zarząd, to nie powołuje się już zarządcy. Sytuacja przedstawia się w ten sposób, gdy został powołany zarządca, wtedy nie powołuje się zarządu. Należy także pamiętać, iż brak zatrudnienia zarządcy nie powoduje braku kontroli nad nieruchomością w przypadku, gdy do tej roli powołany został inny organ. 

Plan zarządzania nieruchomością

Sporządzenie planu zarządzania nieruchomością jest niezbędny, jeżeli chodzi o kwestie związane z odpowiednim prosperowaniem danej nieruchomości. Plan takie sporządzony musi zostać przez specjalistów z tej dziedziny, a mianowicie przez licencjonowanych zarządców. Struktura takiego planu powinna posiadać odpowiedni wstęp, analizę rynku nieruchomości, rzetelną analizę finansową, podstawowe informacje dotyczące nieruchomości, jak również podsumowanie i wnioski. Wszystkie elementy powinny zostać przedstawione w taki sposób, aby były czytelne dla właściciela. W planie powinny być poruszone trudne kwestie i zaproponowane do nich rozwiązania.