Prawnicy medyczni

Home  /   Prawnicy medyczni
Prawnicy medyczni

Prawnicy medyczni bronią klientów w procesach cywilnych i karnych. Dlaczego warto skorzystać z pomocy radcy prawnego? W kraju rośnie liczba osób niezadowolonych z usług medycznych. Wcześniej takie spory rozstrzygano w placówkach medycznych, a dziś istnieje tendencja do przekazywania decyzji do sądów. Prawo medyczne, jako system normatywny regulujący stosunki w tej dziedzinie, od dawna zajmuje ważne miejsce wśród innych gałęzi prawa. 

Przyczyny niezadowolenia pacjentów z usług opieki zdrowotnej mogą być różne

 • błędne rozpoznanie choroby
 • szkoda dla zdrowia podczas leczenia
 • komplikacje pojawiają się po nieprawidłowym leczeniu.

Zwykle takie stwierdzenie jest bardzo ważne, ponieważ dotyczy zdrowia człowieka, a czasem nawet jego życia. Skutecznym mechanizmem oddziaływania na lekarza jest zapewnienie mu immunitetu od odpowiedzialności.

Prawnik medyczny – pomoc poszkodowanemu pacjentowi

Prawnicy medyczni specjalizujący się w egzekwowaniu prawa świadczą wykwalifikowaną pomoc prawną poprzez:

 • Negocjuj, aby poznać naturę problemu
 • Przełożony sporządza wniosek do placówki medycznej
 • Przygotowywanie wszelkich dokumentów wymaganych do rozpraw sądowych (pozwów, pozwów itp.)
 • Pełnomocnictwo w interesie Klienta (Pacjenta) w niniejszej Sprawie
 • Zorganizuj badanie kryminalistyczne
 • Poszukiwanie dowodów na niewłaściwe postępowanie lekarza
 • Negocjuj w imieniu pacjenta
 • Analiza prawna materiałów medycznych.
 • Wsparcie prawne świadczone przez prawników medycznych

Prawnicy medyczni mają indywidualne podejście do każdego klienta i dążą do jak najlepszego dla niego rozwiązania konfliktu. Jego głównymi celami są:

 1. Rekompensata finansowa kosztów leczenia
 2. Pokrycie kosztów zakupu leków
 3. Daje możliwość dalszego leczenia
 4. Zadośćuczynienie za szkody niemajątkowe.

Prawnicy zajmują się również sprawami związanymi z błędami okołoporodowymi. W większości przypadków problem związany jest z cesarskim cięciem wykonanym zbyt późno lub niewykonanym. I przy braku regularnego monitorowania płodu. W takich przypadkach klienci mogą dochodzić swoich roszczeń o zwrot kosztów związanych z leczeniem, zadośćuczynienie za doznane cierpienia. Prawnicy mogą również ubiegać się o emeryturę ze względu na zwiększone zapotrzebowanie. W takich przypadkach niezbędne są również opinie biegłych sądowych, dokumenty szpitalne oraz zeznania świadków. Prowadzenie spraw medycznych wymaga dużego zaangażowania prawników, którzy muszą wykazać się szeroką wiedzą fachową wymaganą do analizy zgromadzonych dokumentów. Dzięki temu prawnicy medyczni mogą wysuwać argumenty i przedstawiać dowody w sądzie.

Prawnik medyczny — pomoc pracownikom służby zdrowia

Twój lekarz lub inny pracownik służby zdrowia może również potrzebować pomocy prawnika medycznego. W końcu zdarzają się przypadki, w których pacjenci fałszywie obwiniają lekarzy lub pielęgniarki i próbują domagać się nienależnej rekompensaty pieniężnej. Prawnicy medyczni dokładnie przeanalizują wszystkie okoliczności sprawy i zapewnią następujące usługi prawne:

 • Doradztwo we wszystkich sprawach związanych z prawem medycznym
 • Analiza stosunku umownego w dziedzinie medycyny
 • Prowadzenia negocjacji zmierzających do zawarcia ugody z pacjentem
 • Pomoc prawna podczas kontaktu z pacjentami, którzy wnieśli roszczenia do sądu
 • Reprezentowanie interesów klientów w sądzie
 • Ustalane są fakty popełnienia błędu w sztuce lekarskiej, zaniedbania lub ujawnienia tajemnicy lekarskiej.

Ze względu na złożoność wielu przepisów prawnych spory medyczne mogą być rozstrzygane wyłącznie przez prawników specjalizujących się w prawie medycznym. Działania służby medycznej wymagają pomocy prawnika medycznego, który w oparciu o swoje doświadczenie może udzielić kompleksowego wsparcia.

Konieczność reprezentowania interesów lekarzy przez rzeczników prawa medycznego

Prawnicy medyczni
Prawnicy medyczni

Spory o błąd w sztuce lekarskiej są związane ze zdrowiem pacjentów, a pacjenci mogą wybrać pozwanie lekarzy do sądu cywilnego lub zgłosić sprawę do prokuratury. Ponadto pacjenci mogą złożyć skargę do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Lekarzy, a następnie zainicjować proces przed Sądem Lekarskim. W każdym przypadku wymagana jest pomoc adwokata, który potrafi przeanalizować wiele aspektów pracy lekarza. Specjaliści będą mogli wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce i zapewnić skuteczną obronę. Problemy nie zawsze wynikają z zaniedbania, ale z wypadków. Prawnicy będą reprezentować klientów w sądzie oraz w placówkach medycznych.

Prawnicy medyczni reprezentują pacjentów, lekarzy i innych pracowników służby zdrowia niezależnie od branży medycznej i złożoności sprawy. Skutecznie rozstrzygnie sprawy dotyczące błędów lekarskich w postępowaniach przedsądowych i sądowych. Rozważa wszystkie szczegóły każdego przypadku i jest świadomy aktualnych zmian związanych z prawem medycznym.